ทำไมต้อง บี ปิโตรไทย ?

กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ไม่ได้เป็นเพียงคู่ค้า แต่เราคือ ‘คู่คิด พันธมิตร’ ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้าง คอยช่วยเหลือ
อำนวยความสะดวก สนับสนุนในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน

“ ตลอด 40 ปี เรารักษา
พันธสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า
และไม่เคยทิ้งงานแม้แต่งานเดียว ”

จุดเด่นของ บี ปิโตรไทย

 1. 40 ปี กับความเชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 2. จุดแข็งในการบริหารจัดการด้านวิศวกรรมและการจัดส่ง ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล คัดสรรผลิตภัณฑ์อย่างเชี่ยวชาญ พร้อมเป็นที่ปรึกษาที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคู่ค้า และลูกค้าตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เสมอ
 3. ยึดมั่นในความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านการรับรองจาก TRACE และ CAC องค์การต่อต้านการรับสินบนในระดับสากลและระดับประเทศ
 4. นับแต่ก่อตั้ง กลุ่มบริษัทของเราไม่เคยทิ้งงาน และการันตีความสำเร็จทุกสัญญา 100% จนถึงปัจจุบัน

ความเป็น บี ปิโตรไทย: คู่คิด พันธมิตร นวัตกรรม

 • คู่คิด... พร้อมปรับเปลี่ยนตามกระแสโลก

  เราคือพันธมิตรธุรกิจที่คอยเคียงข้าง และให้บริการที่สร้างความพึงพอใจในระดับสากล

 • พันธมิตร... ดูแลใกล้ชิด ตลอดวงจรชีวิตอุปกรณ์

  เราสร้างฐานข้อมูลและองค์ความรู้ของอุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับ ลูกค้าและคู่ค้า เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการบริหารการใช้อุปกรณ์การลดเวลา และต้นทุน

 • นวัตกรรม... พร้อมตอบโจทย์และสร้างทางเลือกให้ทุกความต้องการของธุรกิจ

  เราสำรวจตลาด เทคโนโลยี และความเป็นไปได้ให้กับคู่ค้าระดับโลกและลูกค้าเสมอ

ลักษณะเฉพาะของ
บี ปิโตรไทย

บี ปิโตรไทย มุ่งมั่นปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้กับบุคลากร อันจะนำไปสู่กระบวนการทำงานและผลลัพธ์การดำเนินงานที่ดีต่อไป
เราจึงมี SHORE Value หรือค่านิยมหลักที่ทุกคนยึดมั่นเป็นหัวใจในการทำงาน ดังนี้

 • Simple (ทำให้เป็นเรื่องง่าย)

  ปรับแนวคิด มุมมอง และแผนการทำงานให้ง่ายขึ้นเสมอ

 • Honest (ซื่อสัตย์)

  ซื่อสัตย์กับผู้อื่น เช่นเดียวกับการซื่อสัตย์ต่อตัวเราเอง

 • Original (มีเอกลักษณ์)

  ส่งมอบงานที่มีคุณค่า ผ่านกระบวนการทำงานที่มีเอกลักษณ์ของ บี ปิโตรไทย

 • Reliable (เชื่อถือได้)

  สร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานร่วมกับลูกค้า และคู่ค้า

 • Excellence (มุ่งมั่นเป็นเลิศ)

  ทุ่มเททำงานให้ดีที่สุด และรักษาพันธสัญญาที่ให้ไว้


BE Petrothai

“คู่คิด พันธมิตร นวัตกรรม