ขับเคลื่อนองค์กรด้วยวัฒนธรรมแห่งธรรมาภิบาล

ตลอดระยะเวลาเกือบ
4 ทศวรรษ กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย

มุ่งสร้างความยั่งยืนเคียงคู่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม เราจึงให้ความสำคัญกับการผสมผสานเรื่องของธรรมาภิบาล เข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรทุกคนควรต้องยึดถืออย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ จนเกิดเป็น วัฒนธรรมแห่งธรรมาภิบาล (Culture of Good Governance) ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมานับตั้งแต่ก่อตั้งเพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรคู่ค้าในการทำธุรกิจร่วมกันด้วยความไว้วางใจในทุกมิติ

ความโปร่งใสด้านภาษี

กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย มีการจัดการด้านภาษีที่แข็งแกร่งมาอย่างยาวนาน โดยในปี พ.ศ. 2536 บริษัท ปิโตรไทย จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน เรื่องความโปร่งใสด้านการจ่ายภาษีจากกรมศุลกากร (Customs Investigation) ในฐานะองค์กรที่ดำเนินการจ่ายภาษีถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ โดยใช้หลักการดำเนินงานผ่านบัญชีเดียวมาตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ

Trace Certification

หนึ่งในเครื่องการันตีที่กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย มุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ขององค์กร จนได้รับความไว้วางใจในการทำธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหญ่ระดับโลก (World Class Company) หลากหลายบริษัท คือใบรับรอง ‘Trace Certification’ ที่ บริษัท inCyam จำกัด ได้รับจากองค์กรต่อต้านการติดสินบนที่มีมาตรฐานสากลระดับโลกอย่าง TRACE International ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 และยังคงรักษามาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้

CAC certified Company

ทั้ง 5 บริษัท ของกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ได้การรับรองจาก CAC หรือ โครงการแนวร่วมปฎิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยการกำหนดนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและ การทุจริตคอร์รัปชันตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

ESG Plus Verification

กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในโครงการ ESG Plus Verification กับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าหลักของกลุ่มไทยออยล์ ดำเนินงานจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Governance) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจระหว่างกันสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน