หนึ่งทศวรรษกับความไว้วางใจในระดับสากล

กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย มีจุดแข็งในการผสานความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่กับองค์ความรู้ในท้องถิ่น และการบริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยจุดยืนที่มั่นคงด้านความสุจริต ความโปร่งใส และการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในระดับสากล

ทำให้หนึ่งในองค์กรของกลุ่มบริษัท ในนามบริษัท อินทรายแอม จำกัด ได้ใบรับรอง ‘Trace Certification’ ในปี พ.ศ. 2552

ซึ่ง “TRACE” เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทำหน้าที่ตรวจสอบ เรื่องความสุจริตโปร่งใสด้านการติดสินบนระหว่างคู่ค้าในส่วนของธุรกิจข้ามชาติ และ

ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ทั้ง 5 บริษัท ยังได้การรับรองจาก “CAC” โครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ที่ได้รับการจัดตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อีกด้วย

ขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยวัฒนธรรม
แห่งธรรมาภิบาล

มีธรรมาภิบาลในการดำเนินงานผสานกับยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการองค์กรภายใต้วัฒนธรรมขององค์กร ที่ยึดถือกันมาอย่างยาวนาน

เราได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้แทนดำเนินงานต่างๆ ในการทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทคู่ค้าระดับโลก (World Class Company) อย่างต่อเนื่อง อาทิ Koch Engineered Solutions, Peco, BAKER HUGHES, Marubeni-Itochu Steel Inc, Schmidt + Clemens เป็นต้น
เราสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจรายอื่นๆ ในการทำธุรกิจร่วมกัน ด้วยแนวคิด

คู่คิด พันธมิตร นวัตกรรม’