กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย
และการเข้าร่วมกับ CAC

ผลจากการประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ของคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีมติรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ ให้แก่กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ครบพร้อมกันทั้ง 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปิโตรไทย จำกัด, บริษัท พีทีซี ปิโตรไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท อินทรายแอม จำกัด, บริษัท บี คอนเซพท์ จำกัด และ บริษัท บีอี คอนซัลติ้ง กรุ๊พ จำกัด ถือเป็นความภาคภูมิใจและของพนักงาน ผู้บริหาร ที่ได้มีส่วนร่วมกันผลักดันและยึดมั่นในคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ในการดำเนินกิจการมาตั้งแต่ก่อตั้ง

CAC คือ

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต

เป็นแนวคิดที่คำถึงนึงความโปร่งใสและความถูกต้องในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักศีลธรรมขององค์กรในภาคเอกชน โดยที่องค์กรต่างๆ จะมีการเฝ้าระวังเรื่องการทุจริต การให้-รับสินบนหรือคอร์รัปชั่น โดยมีเป้าหมายหลักคือ การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการคอรัปชั่นด้วยความสมัครใจ ซึ่งผลลัพธ์ในการเฝ้าระวัง จะช่วยให้บริษัทที่มีหลักการดำเนินงานและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบัน (ปีพ.ศ. 2562) มีบริษัทต่างๆ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC แล้วเกือบถึง 1,000 บริษัท และมีบริษัทที่ผ่านการรับรองแล้วเกือบ 400 บริษัท

นโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น

ดาวน์โหลด เอกสารฉบับเต็ม
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ฉบับภาษาไทย)

  • 2.3 MB
  • TH
  • .pdf

มุ่งมั่นสู่ความ ‘เป็นเลิศ’

เรายืนยันที่จะรักษาคำมั่นสัญญาในการทำงาน ให้ออกมามีคุณภาพด้วยมาตรฐานความพึงพอใจระดับสากล
เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าของเราได้รับรู้ถึง มิตรภาพและความเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่มีคุณค่า ที่พวกเราตั้งใจส่งมอบให้