ชุดท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแฮร์พิน (Hairpin)

ชุดท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแฮร์พิน(Hairpin) เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดหนึ่งที่มีการแยกขาเข้าและขาออกของทั้งฝั่งท่อและฝั่งเชลล์ออกจากกันอย่างชัดเจน และมีฝาปิดด้านข้างเป็นตัวยูงอขนาดใหญ่ การออกแบบชุดท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแฮร์พินนี้ ทำให้ของไหลเกิดการไหลสวนทางกันอย่างแท้จริง(true counter-current flow) ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และยังสามารถใช้จัดการกับสภาวะกระบวนการที่หลากหลายได้

ประโยชน์

โรงงาน

โรงกลั่น, โอเลฟินส์, อะโรเมติกส์, ฟีนอล, ไกลคอล, (Refinery, Olefins, Aromaticsm, Phenol, Glycol)

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อบิด (Twisted Tube Heat Exchanger)

การออกแบบของท่อบิด (twisted tube) นั้นแตกต่างจากท่อธรรมดาทรงกระบอกอย่างชัดเจน

ประโยชน์

โรงงาน

โรงกลั่น, โอเลฟินส์, อะโรเมติกส์, (Refinery, Olefins, Aromatics)

ตัวอย่างการไหลของของไหลถายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใส่ทวิสต์ทิวบ์ (Example of fluid flow inside twisted tube heat exchanger)