กระบวนการกรอง (Filtration)

การกรองเป็นกระบวนการที่สำคัญในการลดการสะสมของสิ่งเจือปนในผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์ ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก สารปนเปื้อน และเป็นไปตามข้อกำหนดในการนำไปใช้สำหรับการขายหรือกระบวนการถัดไป รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์สำคัญต่างๆ ลดระยะเวลาการหยุดทำงานของเครื่องจักร และลดการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันและก๊าซ

กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ จึงได้คัดสรรอุปกรณ์ในการลดขั้นตอนการทำงาน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา รวมถึงระบบการกรองน้ำมันและก๊าซที่เหมาะสม และการเลือกใช้อุปกรณ์ในการกรองหรือไส้กรอง โดยเรามีอุปกรณ์การกรองและไส้กรองที่หลากหลายสำหรับใช้ใน การแยกสารปนเปื้อนชนิดต่างๆ ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการกรองที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับใช้งาน และตรงกับความต้องการมากที่สุด

ระบบการกรองที่เราเลือกมาใช้สามารถ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท;

 

ระบบกรองก๊าซ
(Gas filtration) :

เป็นระบบตัวกรองก๊าซแบบแนวนอน (Horizontal gas coalescer) ที่มีประสิทธิภาพในการกรองของเหลวได้มากและสามารถกรองของแข็งได้ดีกว่าระบบกรองก๊าซแบบแนวตั้ง โดยระบบตัวกรองก๊าซแบบแนวนอนนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดอนุภาคของแข็งและละอองของเหลวที่ปนเปื้อนได้สูงถึง 99.98% เช่น น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันของเหลวที่มีแรงตึงผิวต่ำและละอองต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.3 ไมครอน

Fuel Gas Filtration

Quench Water Filtration

Oliy Water Separation

ระบบกรองของเหลว
(Liquid filtration) :

แบบอัตราการไหลสูง (High flow capacity liquid filter)เป็นระบบตัวกรองของเหลวที่มีประสิทธิภาพในการดึงอนุภาคของแข็งต่างๆ จากของเหลวที่ต้องการใช้งานได้สูงถึง 99.98% สามารถกำจัดอนุภาคของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 0.5 ไมครอนขึ้นไป นอกจากนี้เรายังมีตัวกรองของเหลวออกจากของเหลวแบบขั้นตอนเดียว (Single-stage liquid/liquid coalescers) ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดหยดของเหลวและอนุภาคของแข็งที่มีขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไปได้สูงถึง 99.98% และสามารถลดปริมาณสารมลพิษในของเหลวให้อยู่ที่ 15-20 PPMV. โดยขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ไส้กรอง ซึ่งทางเรามีไส้กรองที่หลากหลายเพื่อเสนอให้กับลูกค้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับอุณหภูมิของของเหลว ความเข้ากันได้และความสะอาดที่ลูกค้าต้องการ

นอกจากประสิทธิภาพของในการกรองแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและแรงดันที่ลดลงในการกรอง ซึ่งมีผลต่อการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Cost Analysis : LCCA) การวิเคราะห์ต้นทุนของแผ่นกรอง ต้นทุนในการใช้งานรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเช่น ค่าไฟฟ้า (กิโลวัตต์/ชั่วโมง;kWh) ค่าแรง ค่ากำจัดทิ้ง ฯลฯ โดยเราจะประเมินต้นทุนโดยรวมที่ต่ำที่สุดในการใช้งานระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุงรักษาและคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า

อีกทั้งยังยึดปัจจัยหลัก
ในการพิจารณา 7 ประการ;

ประสิทธิภาพ
(Efficiency)

ชนิดของแผ่นกรอง
(Type of filter)

พลังงานที่ใช้
(Energy Consumption)

คุณภาพและความน่าเชื่อถือ
ของผลิตภัณฑ์
(Quality / product reliable)

อายุการใช้งาน
(Filter lifetime)

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและ
ต้นทุนการเปลี่ยนแต่ละครั้ง
(Initial investment /
the cost per change)

การบำรุงรักษา
(Maintenance)